Vi gör ritningar som är anpassade efter dina behov och önskemål, med hänsyn tagen till platsens naturliga förutsättningar. Det kan handla om enskilda rabatter, delar av en trädgård eller en hel tomt. Du väljer sedan om du vill ha ytterligare hjälp med anläggning och plantering eller om du utför arbetet på egen hand.

Hur går designarbetet till?

Steg 1: INVENTERING
Inför ett nytt projekt gör vi alltid ett första besök på plats i din trädgård då vi inventerar förutsättningarna och går igenom dina önskemål och behov. Ett första besök tar 1-2 timmar.

Inför vårt första möte är det bra om du är väl förberedd och har funderat igenom vad du själva har för tankar och önskemål om trädgården:

  • Skriv ner eller ta fram bilder på dina egna önskemål om funktioner i trädgården (redskapsbod, växthus, damm, gångar, köksträdgård mm), favoritväxter, material och färger som du tycker om.
  • Fundera över hur stor budget som är avsatt för trädgårdsprojektet.
  • Skaffa en skalenlig tomtkarta. Det brukar gå att beställa genom ditt kommunkontor.

– Skriv ner eller ta fram bilder på dina egna önskemål om funktioner i trädgården (redskapsbod, växthus, damm, gångar, köksträdgård mm), favoritväxter, material och färger som du tycker om.
– Fundera över hur stor budget som är avsatt för trädgårdsprojektet.
– Skaffa en skalenlig tomtkarta. Det brukar gå att beställa genom ditt kommunkontor.

Steg 2: RITNING
Vid vårt första besök i er trädgård bestämmer vi tillsammans överens om vilken typ av ritning som stämmer bäst överens med dina önskemål. Det finns olika typer av trädgårdsritningar och du avgör själv vilken nivå som passar dig.

Funktionsplan

 

Funktionsplan/idéskiss
En funktionsplan är en enklare skiss som visar struktur, former och funktioner i trädgården och hur stora ytor som dessa tar i anspråk. Funktionsplanen är inte exakt men ger ett bra arbetsunderlag om du vill ha en grund att bygga vidare på själv. En funktionsplan innehåller inte några växt- eller materialförslag men visar var planteringar, hårdgjorda ytor och övriga funktioner kan placeras.

 

 

 

Illustrationsplan med tillhörande växtlista
En illustrationsplan är en detaljerad trädgårdsritning som ger en tydlig och illustrativ bild av din trädgård.
Illustrationsplanen innehåller förslag till utformning av planteringar och hårdgjorda ytor där växter, material och övriga funktioner (exempelvis uteplatser, gångar, förråd, murar, belysning mm.) anges i detalj. Till illustrationsplanen följer alltid en komplett växt- och materiallista med tillhörande bilder.

Ritningen är skalenlig och ger en bra grund för anläggning av trädgården. Om du önskar kan den kompletteras med ytterligare detaljritningar.

 

[ska vi infoga någon slags ”svag” skiljelinje här?]

ÖVRIGA RITNINGAR
Föra att få en ytterligare förståelse och helhetsupplevelse av din trädgård kan ibland ytterligare ritningar behövas. Nedan visar vi exempel på olika typer av ritningar som kan förekomma.

Planteringsplan
En detaljerad planteringsplan kan vara aktuell om du vill anlägga din trädgård själv. Planteringsplanen utformas utifrån den befintliga illustrationsplanen och innehåller exakta anvisningar om planteringens placeringar och växtantal.

Axonometri
Axonometri är en ritning med ”parallella perspektiv” som ger en förenklad form av en tredimensionell bild.

Ritningen är skalenlig då längd, bredd och höjd ritas i samma skala. En axonometri kan därför kan vara användbar även i trädgårdens anläggningsskede.

 

 

 


Perspektiv
En perspektivritning kan användas som komplement till övriga ritningar för att illustrera en idé. Ett perspektiv är inte skalenligt, så det kan inte ligga till grund för markarbeten, men kan ge en förståelse för designen och ge en god helhetsbild. Perspektivet innehåller inga måttangivelser, eftersom skalan inte kan definieras.

 

Detaljritning
En detaljritning kan ibland behövas för att illustrera en konstruktion eller någon särskild lösning som behöver förtydligas, till exempel en spaljé, pergola eller planteringslåda.